Top

Erkend Leverancier FOCWA

Gedragscode Erkend Leverancier FOCWA

1. Doel en inhoud van Gedragscode Carrosseriebranche
Het doel van deze Gedragscode is het bevorderen van het maatschappelijk ondernemen binnen de carrosseriebranche en binnen toeleverende sectoren. De vereniging FOCWA tracht dit doel te bereiken door deze gedragscode een integraal onderdeel te laten zijn van de overeenkomst die tussen de vereniging FOCWA en de Erkend Leverancier tot stand komt. Bedrijven die de Gedragscode onderschrijven en contractstechnisch aanvaarden kunnen "Erkend Leverancier " worden. Het Erkend leverancierschap geeft het publiek, en afnemers in het bijzonder, het beeld dat het bedrijf zich voldoende en effectief inspant om aan diverse normen te voldoen. Voor bedrijven is de gedragscode een solide instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2. Uitgangspunten van de Gedragscode
De principes die ten grondslag liggen aan de Gedragscode zijn:
- zorg te dragen voor een heldere rechtspositie tussen Erkend Leverancier en het lid;
- verbeteren van de performance die de Erkend Leverancier jegens het lid op zich heeft genomen;

- zorg te dragen voor een professioneel aanbod van Erkend Leveranciers;
- zorg te dragen voor een aanbod van Erkend Leveranciers die zich ervan bewust zijn dat maatschappelijk ondernemen niet ophoudt bij de landsgrens.

3. Branchespecifieke eisen
De Erkend Leverancier staat er voor in dat deze voldoet aan branchespecifieke eisen die binnen de Vestigingswet en/of zelfregulerende maatregelen staan opgenomen.

4. Arbo- en milieunormen
De Erkend Leverancier staat er voor in dat deze zijn bedrijf uitoefent met in achtneming van de geldende arbo- en milieuwet- en regelgeving.

5. Product en veiligheidsnormen
De Erkend Leverancier staat er voor in dat alle door hem aangeboden producten voldoen aan de wettelijke eisen en/of voldoen aan de daarvoor gestelde veiligheidsnormen. Indien bepaalde zaken bijvoorbeeld geïnstalleerd dienen te worden, staat de Erkend Leverancier ervoor in dat deze werkzaamheden louter worden verricht met behulp van gekwalificeerd personeel.

6. Arbeidsnormen
De Erkend Leverancier staat er voor in dat de producten die deze aan FOCWA-leden aanbiedt tot stand zijn gekomen in menswaardige arbeidsomstandigheden. De Erkend Leverancier draagt er zorg voor dat de producten die hij produceert, laat produceren, inkoopt, doorverkoopt en/of op andere wijze verhandelt, beantwoorden aan de objectieve arbeidsnormen. Deze arbeidsnormen zijn gebaseerd op ILO Conventies inclusief de zogenaamde core conventions en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. De arbeidsnormen zijn daarom in overeenstemming met de maatstaven die vastgesteld zijn door de internationale gemeenschap. De arbeidsnormen zijn:

- geen dwangarbeid (ILO Conventies 29 en 105);
- geen discriminatie van werknemers (ILO Conventies 100 en 111);
- geen kinderarbeid (ILO Conventies 138 en 182);
- vrijheid van (vak)vereniging en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen (ILO Conventies 87, 98 en 135 en Aanbeveling 143);
- betaling van een "leefbaar loon" (ILO Conventies 26 en 131, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens);
- geen buitensporig overwerk (ILO Conventie 1);
- veilige en gezonde arbeidsomstandigheden (ILO Conventie 155);
- vastgelegde wettige arbeidsrelatie.

7. Gebruik FOCWA beeld-/woordmerk
Van de Erkend Leverancier wordt verwacht dat deze het FOCWA beeld-/woordmerk hanteert conform de richtlijnen die hiervoor staan. Indien de Erkend Leverancier handelingen en/of gedragingen tentoonspreidt die van deze richtlijnen afwijken, zal dat zonder meer leiden tot rechtsvordering van de vereniging FOCWA. Louter dat bedrijf dat binnen het aanmeldingsformulier staat genoemd, kan ten behoeve van deze entiteit beschreven werkzaamheden, het FOCWA beeld-/woordmerk met de toevoeging Erkend Leverancier hanteren.

8. Belastingen en sociale verzekeringen
De Erkend Leverancier staat ervoor in dat deze al zijn verplichtingen jegens fiscus en
uitvoeringsinstanties is nagekomen. De Erkend Leverancier vrijwaart zijn wederpartij voor eventuele aanspraken.